HEXELINE

© Copyright 2018 HEXELINE. All rights reserved.

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Łódź, dnia 18.07.2013 r.

Hexeline Halina Zawadzka
ul. Puszkina 62/64
92-516 Łódź
NIP: 728-012-57-39


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu:

„Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę HEXELINE”

przez  Hexeline Halina Zawadzka
w ramach Działania 6.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Dotyczy:
Dotyczy świadczenia usług doradczych podczas realizacji projektu realizowanego w ramach Działania 6.1 – „Paszport do eksportu” pt. „Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę HEXELINE” objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług (zadań):
•    Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi
•    Określenie potencjalnych partnerów handlowych, przygotowanie ofert współpracy oraz negocjacji handlowych
•    Przygotowanie katalogów targowych
•    Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
•    Przygotowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek rosyjski oraz stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego
Wymagania obligatoryjne wobec Oferenta dla niniejszego zamówienia:

•    doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych usług określonych zadaniami
Oferty złożone przez Oferentów nie spełniających w/w wymagania nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia Oferenta o okazanie referencji potwierdzających posiadane przez niego doświadczenie w realizacji usług podobnych do tych określonych w przedmiocie zamówienia.

•    Miejsce wykonywania usług: Łódź.
•    Przewidywany termin wykonania usługi: 30.04.2015 r.
•    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/faktura (dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą).
Główne kryterium oceny ofert:
Zamawiający zastosuje następujące kryterium wyboru ofert:

Cena netto: przez kryterium „cena netto” zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (danego zadania). Ocena będzie obliczana na podstawie wzoru:


ilość punktów                                minimalna cena spośród ofert ocenianych
                                        =      _________________________________________         x    100 pkt.   X  100%
dla ocenianej oferty                                    cena oferty ocenianej           

Termin składnia ofert:
do dnia 01.08.2013 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać:
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  hexe@hexe.com.pl
•    za pośrednictwem poczty na adres: Hexeline Halina Zawadzka ul. Puszkina 62/64, 92-516 łódź
•    osobiście w oddziale firmy, adres: Hexeline Halina Zawadzka ul. Puszkina 62/64,
92-516 Łódź
Sposób poinformowania o wyborze oferty
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przedstawione kryteria. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą.

   
Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 POIG
„Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę HEXELINE”

Nazwa Firmy
(Imię i nazwisko osoby)      Dane adresowe osoby
(pieczęć Firmy)   
Adres e-mail, do korespondencji    
Proponowana kwota wynagrodzenia netto za wykonanie usługi
   


                                                     
..........................                          ..............................................
Miejscowość, dnia                          Czytelny podpis osoby upoważnionej
                                                      do  reprezentowania  Firmy
                                                           oraz pieczęć firmowa

Prosimy obrócić telefon do pozycji portretowej.