HEXELINE

© Copyright 2018 HEXELINE. All rights reserved.

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Łódź, dnia 27.06.2013 r.

Hexeline Halina Zawadzka
ul. Puszkina 62/64
92-516 Łódź
NIP: 728-012-57-39


ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu:

„Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę HEXELINE”


przez  Hexeline Halina Zawadzka
w ramach Działania 6.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Dotyczy:
Dotyczy świadczenia usługi polegającej na sporządzeniu Planu Rozwoju Eksportu dla projektu w ramach Działania 6.1 – „Paszport do eksportu” pt. „Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę HEXELINE” objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług (zadań):
•    Przygotowaniem Planu Rozwoju Eksportu
Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1)    informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2)    opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3)    opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4)    opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5)    opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6)    analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7)    opis celów i strategii eksportowej;
8)    rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9)    wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10)    szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11)    wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową firmy Hexeline Halina Zawadzka.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem  Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Wymagania obligatoryjne wobec Oferenta dla niniejszego zamówienia:

•    doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych usług określonych zadaniami
Oferty złożone przez Oferentów nie spełniających w/w wymagania nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia Oferenta o okazanie referencji potwierdzających posiadane przez niego doświadczenie w realizacji usług podobnych do tych określonych w przedmiocie zamówienia.

•    Miejsce wykonywania usług: Łódź.
•    Przewidywany termin wykonania usługi: 24.07.2013 r.
•    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/faktura (dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą).
Główne kryterium oceny ofert:
Zamawiający zastosuje następujące kryterium wyboru ofert:

Cena netto: przez kryterium „cena netto” zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (danego zadania). Ocena będzie obliczana na podstawie wzoru:ilość punktów                                minimalna cena spośród ofert ocenianych
                                        =      _________________________________________         x    100 pkt.   X  100%
dla ocenianej oferty                                    cena oferty ocenianej           

Termin składnia ofert:
do dnia 11.07.2013 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać:
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  hexe@hexe.com.pl
•    za pośrednictwem poczty na adres: Hexeline Halina Zawadzka ul. Puszkina 62/64, 92-516 łódź
•    osobiście w oddziale firmy, adres: Hexeline Halina Zawadzka ul. Puszkina 62/64,
92-516 Łódź
Sposób poinformowania o wyborze oferty
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przedstawione kryteria. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą.

   

Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE USŁUGI PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU EKSPORTU
„Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę HEXELINE”


Nazwa Firmy
(Imię i nazwisko osoby)      


Dane adresowe osoby
(pieczęć Firmy)   
Adres e-mail, do korespondencji    


Proponowana kwota wynagrodzenia netto za cały okres realizacji usługi
   

   


.........................                         ...................................................
Miejscowość, dnia                          Czytelny podpis osoby upoważnionej
                                                      do  reprezentowania  Firmy
                                                          oraz pieczęć firmowa

Prosimy obrócić telefon do pozycji portretowej.