Darmowa dostawa i 3 tygodnie na zwrot      |      Zamówienia telefoniczne +48 880 388 380     |     Obsługa zamówień +48 506 304 407
PL EN RU

Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ w ramach sklepu internetowego HEXELINE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów sprzedaży na odległość.

§ 1 Definicje

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

 1. 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hexe.com.pl

 2. 2. Sprzedawca – HEXELINE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandra Puszkina 62/64, 92-516 Łódź, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000533223, NIP: 7262655438, REGON: 360239222;

 3. 3. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. 5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 6. 6. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym, w tym zawierający ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług.

 7. 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hexe.com.pl

 8. 8. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 9. 9. Regulamin - niniejszy regulamin.

 10. 10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.

 11. 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 12. 12. Konto Klienta / Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą loginu i hasła lub innych dostępnych metod logowania. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

 13. 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 14. 14. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów i Użytkowników. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 15. 15. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 16. 16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 17. 17. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 18. 18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego - Umowa zawarta na odległość; Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 19. 19. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. Wersja 11) lub Google Chrome (min. Wersja 48) lub Mozilla Firefox (min. wersja 44) lub Opera (min. wersja 35) lub Microsoft Edge (min. wersja 14) lub Apple Safari (min. wersja 10). Aby utworzyć Konto, dokonać zakupów w Sklepie i zapisać się na newsletter Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

§ 2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych.

 2. 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem przez urządzenia końcowe lub system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych Wymagań Technicznych.

 3. 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu w wybranym przez siebie zakresie.

 4. 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą może być związane z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Użytkownik. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. 1. Siedziba Sprzedawcy: ul. Aleksandra Puszkina 62/64, 92-516 Łódź.

 2. 2. Adres pod którym można składać reklamacje: Sklep internetowy HEXELINE ul. Wilsona 46, 05-840 Brwinów

 3. 3. Adres e-mail Sprzedawcy: esklep@hexe.com.pl

 4. 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 506304407

Każdy Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

 1. 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne na rzecz Użytkowników:

  1. - umożliwienie utworzenia Konta Klienta;

  2. - umożliwianie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

  3. - umożliwienie korzystania z usług Koszyka;

  4. - umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

  5. - umożliwieniem otrzymywania newslettera;

  6. - umożliwienie informowania o dostępności Produktu;

 2. 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi:

  1. - podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

  2. - przechowywanie i udostępnianie Użytkownika i za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży;

 3. 3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy.

 4. 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Produktów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 5. 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi i istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 6. 6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

 7. 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. - podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;

  2. - niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

  3. - korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

  4. - terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Użytkownika i Sprzedawcę kosztów;

  5. - niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

 8. 8. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:

  1. - pisemnej; albo

  2. - wiadomości e-mail na adres:esklep@hexe.com.pl

 9. 9. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem za odpowiednim, co najmniej 14–dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako: naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla Sklepu. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta Klienta.

 10. 10. Sprzedawca może ograniczyć prawo Użytkownika do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Użytkownik: a. w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że działając celowo, Użytkownik podał dane lub treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b. kilkukrotnie składał Zamówienia i następnie kilkukrotnie nie odbierał tych Zamówień, w sposób uzasadniający przypuszczenie, że Użytkownik działa celowo na szkodę Sprzedawcy.

 11. 11. Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 10 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu w nieograniczonym zakresie.

§ 5 Reklamacje Usług

 1. 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

 2. 2. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług korzystając w szczególności na piśmie albo drogą mailową na dane wskazane w § 3 Regulaminu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację.

 3. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika.

§ 6 Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

 2. 2. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

 3. 3. Zamówienie na Produkty może zostać złożone zarówno przez Klienta, który posiada Konto, jak również Klienta, który nie posiada Konta;

 4. 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

  1. - Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

  2. - Klient w formularzu Zamówienia wskazuje:

   1. -- zamawiany Produkt i rozmiar Produktu, jeżeli Produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;

   2. -- adres, na jaki ma być dostarczony Produkt;

   3. -- adres elektroniczny (e-mail) i telefon kontaktowy;

   4. -- sposób dostawy;

   5. -- sposób płatności.

  3. - Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

  4. - Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

  5. - do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (moment złożenia Zamówienia) Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Produktu/tów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;

  6. - Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu i oznacza złożenie zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty;

  7. - Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.

  8. - Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e-mail, przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

 5. 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt fiskalnego dowodu zakupu – paragonu lub faktury VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

§ 7 Zapłata ceny

  1. 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

  2. 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

  3. 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  4. 4. Płatności można dokonać:

   1. - przy odbiorze (płatność za pobraniem) – w przypadku gdy łączna Cena za zakupione Produkty nie przekracza kwoty 10.000,00 złotych brutto;

   2. - e-przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;

   3. - zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  5. 5. W przypadku wyboru przez Klienta:

   1. - płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

   2. - płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  6. 6. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Produkt:

   1. - w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, w przypadku zapłaty przelewem elektronicznym przez system Dotpay lub zwykłym przelewem na rachunek bankowy;

   2. - w przypadku niedokonania zapłaty za Produkt przy odbiorze, przy wyborze opcji płatność gotówką przy odbiorze.

Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu w/w terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży w rozumieniu art. 89 k.c.

§ 8 Dostawa Produktów

   1. 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 5 dni roboczych liczonym od:

    1. - przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

    2. - W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

   2. 2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

   3. 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna dla zamówienia poniżej 500 zł.

   4. 4. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy spedycyjnej.

   5. 5. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   6. 6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo na adres: esklep@hexe.com.pl lub telefonicznie, na numer: 506304407, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Produktów objętych takim Zamówieniem.

   7. 7. Nie jest możliwy osobisty odbiór Produktów.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

   1. 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   2. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

   3. 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

   4. 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

   5. 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

   6. 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

   7. 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

    1. - W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

    2. - W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

    3. - Należność za zwrócony Towar przekazujemy przelewem na wskazany w oświadczeniu numer bankowy możliwie jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
     Uwaga! Nie przyjmujemy żadnych paczek wysłanych za pobraniem.

    4. - Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    5. - Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Sklep internetowy HEXELINE ul. Wilsona 46, 05-840 Brwinów, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

    6. - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

    7. - Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

   8. 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

    1. - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

§ 10 Rękojmia i gwarancja

    1. 1. Produkty będące przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu są nowe.

    2. 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, która stanowi dodatkowe zapewnienie co do jakości rzeczy sprzedanej udzielane przez producenta i stanowi alternatywny do rękojmi sposób dochodzenia roszczeń w przypadku wystąpienia wady Produktu. W przypadku Produktów objętych gwarancją, szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz zasady postepowania reklamacyjnego są podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

    3. 3. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

    4. 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

    5. 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 3 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy do składania reklamacji lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

    6. 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

    7. 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego zgłoszonego w ramach rękojmi niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

    8. 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Sklep internetowy HEXELINE ul. Wilsona 46, 05-840 Brwinów.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1. 1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

    2. 2. Konsument może:

     1. - uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

     2. - skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

     3. - złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    3. 3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:

     1. - stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

     2. - wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

     1. 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

     2. 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

     3. 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

     4. 4. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 13 Zmiany Regulaminu

     1. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach: zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu; obiektywna konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu; zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności konieczności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności (innych niż dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych nieodpłatnie Klientowi);

     2. 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

     3. 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe

     1. 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

     2. 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

     3. 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

     4. 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

     5. 5. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

     6. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta itp.

Załączniki:

Regulamin w formie do pobrania

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Formularz wymiany

Zgłoszenie reklamacyjne