basket

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy HEXELINE dostępny pod adresem internetowym www.e-hexe.com.pl, prowadzony jest przez ONE MOMENT Pakowski Spółka Jawna z siedzibą w Brwinowie, ul. Wilsona 46, 05- 840 Brwinów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 79703, nr NIP 5340006671, nr REGON 014947697, zwaną dalej „ONE MOMENT"  lub Sprzedawcą. 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców oraz osób fizycznych (Konsumentów) i określa zasady i tryb zawierania z ONE MOMENT Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu. 

3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.


§ 2 Definicje


Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca –ONE MOMENT Pakowski Spółka Jawna z siedzibą w Brwinowie, ul. Wilsona 46, 05- 840 Brwinów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 79703, nr NIP 5340006671, nr REGON 014947697
 3. Klient - każdy podmiot (osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym.
 5. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.e-hexe.com.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem


 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wilsona 46, 05-850 Brwinów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: esklep@hexe.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 506304407
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Informacje ogólne


 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 7. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
 8. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie  treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie


 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, login 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6 Zasady składania Zamówienia


1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego.

2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, uruchomiając na stronie produktu link ukryty pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

3. Klient może również dokonać zakupu Towaru bez Rejestracji. W tym celu nie jest obowiązany do założenia Konta. W takim wypadku Klient składa zamówienie używając formularza „Zakupy bez Rejestracji” oraz uruchomiając na stronie produktu link ukryty pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres, adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury. Dokonując zakupu bez rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego i zaakceptować jego treść oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. W Koszyku Klient wskazuje:

 • zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
 • adres elektroniczny (e-mail) i telefon kontaktowy;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności.

5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia na wskazany przez Klienta adres e-mail Klient zawiera z Administratorem umowę sprzedaży Towarów objętych zamówieniem- Dzień Zawarcia Umowy.

6. Czynność złożenia zamówienia, a więc tym samym zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Na adres email wskazany podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

8. Rozwiązanie umowy sprzedaży przez Klienta może nastąpić w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie w formie odstąpienia od umowy.

9. Rozwiązanie umowy sprzedaży przez Sprzedawcę może nastąpić w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Towar: 

 • w terminie 3 dni od dnia Zawarcia Umowy, w przypadku zapłaty przelewem elektronicznym przez system Dotpay lub zwykłym przelewem na rachunek bankowy;
 • w przypadku niedokonania zapłaty za Towar przy odbiorze, przy wyborze opcji płatność gotówką przy odbiorze.

10.W przypadku rozwiązania umowy w postaci odstąpienia od umowy Sprzedawca oraz Klient zobowiązani są zwrócić wzajemne świadczenia, a umowę uważa się za niezawartą.

11.Klient nie ma możliwości składania zamówień z pominięciem strony sklepu internetowego.

12. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 


§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

 • gotówką przy odbiorze, max. 10 tys. PLN,
 • e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, 
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy.

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy spedycyjnej.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Administratora mailowo, na adres: esklep@hexe.com.pl lub telefonicznie, na numer: 506304407, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Towarów objętych takim zamówieniem.

5. Nie jest możliwy osobisty odbiór Towaru.

6. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu.


§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży


 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 1. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna dla zamówienia poniżej 500 zł. 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy


 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

§ 10 Reklamacja i gwarancja


 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Użytkownik składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Sprzedawcy).
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Konsument może:

 1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 2. skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 3. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:

 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym


Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.


§ 13 Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.