Darmowa dostawa i 3 tygodnie na zwrot      |      Zamówienia telefoniczne +48 880 388 380     |     Obsługa zamówień +48 506 304 407
PL EN RU

Regulamin kart podarunkowych

§ 1 Przedmiot


Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki emisji i sprzedaży Kart Podarunkowych przez Wystawcę - HEXELINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi, przy ul. Aleksandra Puszkina 62/64 (92-516 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000533223, sposób realizacji Kart Podarunkowych, warunki i terminy realizacji prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kart Podarunkowych, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej HEXELINE pod adresem: www.hexe.com.pl w formie, która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie. Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się̨ z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Dokonanie przez Klienta zakupu Karty Podarunkowej poczytuje się za potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, o którym wyżej mowa. Zakup Karty Podarunkowej uprawnia Posiadacza Karty Podarunkowej do jej wykorzystania do wysokości nominalnej wartości Karty Podarunkowej na pokrycie płatności za zakupy produktów z oferty handlowej marki HEXELINE dostępnych w Serwisie internetowym HEXELINE pod adresem: www.hexe.com.pl lub w Salonach Sprzedaży na terenie Polski. Lista salonów znajduje się na stronie internetowej www.hexe.com.pl.


§ 2 Definicje


Wystawca - HEXELINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, kod pocztowy 92-516, ul. Aleksandra Puszkina 62/64, KRS 0000533223, NIP 726-265-54-38, emitent Kart Podarunkowych, która działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Kart Podarunkowych; Klient – osoba, która na rzecz Posiadacza Karty dokonuje zakupu Karty Podarunkowej przeznaczonej do zapłaty Wystawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Karty; Posiadacz Karty – Klient lub osoba trzecia, która przedstawia Kartę̨ Podarunkową w salonach stacjonarnych Hexeline bądź na stronie sklepu internetowego marki pod adresem www.hexe.com.pl w celu jej realizacji, bez względu na formę oraz okoliczności objęcia karty Podarunkowej w posiadanie. Karta Podarunkowa HEXELINE (dalej jako „Karta”) - znak legitymacyjny w formie karty plastikowej z indywidualnym ID w postaci indywidualnego numeru, który uprawnia Posiadacza Karty do jej wykorzystania do wysokości wartości nominalnej Karty na pokrycie płatności za produkty dostępne w salonach firmowych marki oraz na stronie sklepu internetowego pod adresem www.hexe.com.pl


§ 3 Zasady i warunki nabycia i zwrotu Kart Podarunkowych


1. Kartę można nabyć w Salonach Sprzedaży Hexeline lub na stronie hexe.com.pl. Karta wydawana jest Klientowi w formie fizycznej. Środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Wystawcy w momencie wydania Karty. Klient, poprzez wpłatę środków pieniężnych Wystawcy oraz odbiór Karty oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. Nie jest możliwe wniesienie opłaty za nowo wydaną Kartę za pośrednictwem innej Karty Podarunkowej.

3. Karta nie podlega zwrotowi Wystawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów, stanowią inaczej.

4. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Nie jest również możliwa wymiana niewykorzystanej wartości nominalnej Karty na środki pieniężne w całości lub w części.

5. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy wskutek okoliczności niezależnych od Wystawcy.

6. Realizacja Karty przez Posiadacza Karty będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz Karty wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawiony. W związku z powyższym Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z tytułu okoliczności wejścia przez Posiadacza Karty w jej posiadanie.

7. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Klientowi oraz Posiadaczowi Karty nie przysługują wobec Wystawcy żadne roszczenia.

8. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które Wystawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z przejściowej utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wystawcy.

9. Decydując się na zakup Karty Klient zobowiązany jest przed zawarciem Umowy o sprzedaży Karty zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez hexe.com.pl, Regulaminem korzystania z serwisu internetowego www.hexe.com.pl. oraz z niniejszym Regulaminem.

10. Karty dostępne są w dowolnych nominałach określonych przez Klienta w momencie dokonywania zakupu (przez zasilenie Karty drogą elektroniczną określoną kwotą pieniężną). Kwota zasilenia odpowiada wartości nominalnej Karty.

11. Karty ważne są przez okres jednego roku kalendarzowego od daty ich zakupu. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. Po upływie okresu ważności Karty niewykorzystana wartość nominalna zasilenia przepada na rzecz Wystawcy i nie podlega zwrotowi.

12. Koszty wydania Karty ponosi Wystawca.

13. Zamówienie Kart może odbywać się̨ za pośrednictwem:

a) sklepu internetowego pod adresem hexe.com.pl;

b) Salonów Sprzedaży.


§ 4 Sposób zapłaty kartą


1. Płatność przy użyciu Karty odbywa się poprzez jej okazanie w chwili zapłaty za towary.

2. W przypadku, gdy cena towarów wybranych przez Posiadacza Karty przewyższa kwotę salda Karty, Posiadacz Karty jest zobowiązany do dopłaty brakującej części ceny w sposób uznawany w Salonie Sprzedaży.

3. W przypadku, gdy cena towarów wybranych przez Posiadacza Karty jest niższa niż kwota Salda, Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Posiadaczowi Karty pozostałej kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez Posiadacza Karty Saldo zostaje do wykorzystania w terminie późniejszym, do upływu terminu ważności Karty.

4. Karta może zostać użyta przez Posiadacza Karty bez ograniczeń do czasu wyczerpania znajdującej się na niej kwoty, nie później jednak niż do dnia upływu ważności Karty.

5. Wysokość Salda na Karcie Posiadacz Karty może sprawdzić w każdym Salonie Sprzedaży do dnia upływu terminu ważności Karty.


§ 5 Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy


1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą w przypadku, gdy: - upłynął termin ważności Karty; - poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana; - nastąpiło uszkodzenie Karty, które uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności danych o Saldzie.

2. Wystawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Kart. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem bądź sprawdzania Salda w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Kart.


§ 6 Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Kart winny być zgłaszane w Salonach Sprzedaży w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz zawierać żądanie i kontakt do osoby zgłaszającej.

3. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia sporządzonego w sposób opisany w pkt 1 i 2. Jeśli do rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji, powyższy termin liczony będzie od dnia uzupełnienia zgłoszenia przez zgłaszającego.

4. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Klientów oraz Posiadaczy Kart będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 7 Postanowienia końcowe


1. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.hexe.com.pl

2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te będą miały zastosowanie do Kart nabytych po dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

3. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia publikacji Regulaminu w nowym brzmieniu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2021 r.